2.22.2017

Mikä ihmeen Kiky

Mikä ihmeen Kiky

Pähkinänkuoressa Kikyn vaikutuksista eri sopimusalojen työaikoihin. JHL kokosi vastauksia niistä asiakokonaisuuksista, jotka ovat usein herättäneet eniten kysymyksiä.
  • Kilpailukykysopimuksen (Kiky) mukaisesti vuosittainen työaika pitenee kokoaikatyössä keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.
  • Työajan pidennykset tulevat voimaan JHL:n sopimusaloilla pääsääntöisesti 1.2.2017 alkaen.
  • Usealla sopimusalalla työajan pidennys toteutettiin pidentämällä säännöllistä viikottaista työaikaa (30 minuuttia viikossa), koska jäsenistön keskuudessa tämä malli koettiin vähiten kivuliaana tapana ratkaista vaadittu työajan pidentäminen.
  • On myös sopimusaloja, joissa työajan pidennykset ovat teknisesti toteutettu muulla tavalla, esimerkiksi muuttamalla arkipyhien laskennallista arvoa.

Koskevatko Kikyn työaikapidennykset kaikkia eli piteneekö jokaisen työaika?

Niillä sopimusaloilla, joilla Kiky-pidennys toteutettiin säännöllistä työaikaa pidentämällä, vietiin pidennykset osaksi virka- ja työehtosopimusten tekstejä. Näillä sopimusaloilla työnantajalla on oikeus muuttaa työntekijän työaikaa, jos se on hänen työsopimuksen perusteella mahdollista.
Vaikka Kiky-pidennykset on sovittu virka- ja työehtosopimuksiin, ei työmarkkinaosapuolilla ole ollut neuvotteluoikeutta tai –valtaa sopia yksittäisen työntekijän työsopimuksen sisällöstä. Työsopimuksen sisältö ratkaisee sen, voiko työnantaja pidentää työaikaa yksipuoleisesti ilman työntekijän suostumusta.
Kaikkiin mahdollisiin työsopimuksissa ilmeneviin työaikamerkintöihin on mahdotonta ottaa kantaa. Tulkinnanvarainen tilanne koskee erityisesti niitä tapauksia, joissa työntekijän työsopimuksessa on sovittu työajasta eri tavalla kuin virka- ja työehtosopimuksen työaikamääräyksissä (esimerkiksi osa-aikaiset). Oikeus työajan muuttamiseen on tarkasteltava aina tapaus- ja työsopimuskohtaisesti.
Työaika muuttuu, jos työsopimuksessa on työajaksi sovittu sopimusalan virka- ja työehtosopimuksen mukainen työaika vain viitaten virka- ja työehtosopimukseen. Samoin, jos osa-aikaisen työaika on sovittu prosenttiperusteisesti työehtosopimuksen täydestä työajasta eli esimerkiksi 80 % kokoaikaisen työajasta.
Jos taas työsopimuksessa on mainittu vain työaika (esimerkiksi 20 tuntia viikossa) ilman mitään viittausta työehtosopimukseen, olisi lähtökohtaisesti kyse tilanteesta, jossa muutokseen tulisi saada työntekijän suostumus. Näissäkin tilanteissa pitää työsopimusta tarkastella kokonaisuutena.
Työntekijän ei tule erimielisyystilanteessa kieltäytyä tekemästä pidempää työaikaa, koska työnantajalla on tulkintaetuoikeus. Työaikamääräysten muuttuminen ei ole kuitenkaan peruste uusien työsopimusten tekemiselle eikä uutta työsopimusta ole näissä tapauksissa syytä allekirjoittaa.

Tarvitseeko työnantaja suostumukseni työajan pidentämiseen? Piteneekö työaikani 30 minuuttia viikossa?

-  Olen töissä kunta-alalla ja teen 28 tuntia töitä viikossa. 
Mikäli työsopimuksessa on sovittu tarkasti 28 tunnin viikkotyöajasta, ei työnantaja voi yksipuoleisesti pidentää nykyistä työaikaasi.

Jos suostut pidentämään työaikaasi, niin viikkotyöaikasi pidentäminen toteutetaan samassa suhteessa kuin täyteen työaikaan. Nykyinen työaikasi on 73,2 % täydestä (38:15), joten työaikasi pitenee 22 minuuttia viikossa.
Sama periaate koskee myös muita sopimusaloja.

Mitä tapahtuu, jos en suostu työajan pidentämiseen vetoamalla työsopimuksessa sovittuun työaikaan?

JHL:n näkemyksen mukaan minkään ei pitäisi muuttua nykyiseen verrattuna. Työajasta ja palkasta on sovittu työsopimuksella, joten kaiken pitäisi jatkua ennallaan.
Erimielisyystilanteessa työntekijän ei tule kieltäytyä tekemästä pidempää työaikaa. Työnantajalla on tulkintaetuoikeus työehtosopimuksen säännöksiin. Kieltäytyminen voisi johtaa turhiin riita-asioihin, kuten esimerkiksi työstä kieltäytymiseen tai varoitukseen. Työnantajan tulkinnan pitävyys testataan myöhemmin ja viime kädessä tuomioistuin ratkaisee sen, voitiinko työaikaa pidentää vai ei.
Isoista työnantajaliitoista ainakin Kuntatyönantajat on ohjeistanut siten, että mikäli työajan pidentäminen ei toteudu, palkkaa tarkastellaan suhteessa uuteen virka- ja työehtosopimuksen mukaiseen täyteen työaikaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja alentaisi tulkintaetuoikeuteensa vedoten palkkaa pidentämättä jääneen työajan verran.
Asia on oikeudellisesti hyvin epäselvä. Yhtään riitatapausta ei asiasta ole vielä käsitelty, joten ennakkotapauksia asian varmistamiseen puoleen tai toiseen ei tällä hetkellä ole saatavilla.

Voiko pidennykset tulla voimaan kesken listan?

Monilla sopimusaloilla pidennysten käyttöönottohetki on jätetty auki ja on siten työnantajakohtaisesti päätettävissä. Säännöllisen työajan muutos voi tulla voimaan heti, kun uusi virka- ja työehtosopimus tulee voimaan (monilla sopimusaloilla siis 1.2.2017) tai lähinnä sen jälkeen alkavan täyden viikon tai työaikajakson alusta lukien. Asian varmistamiseksi kannattaa tarkistaa oman virka- ja työehtosopimuksen kirjaus pidennysten alkamisajankohdasta.

Pitääkö pidennyksistä sopia paikallisesti?

Kikyn työaikapidennykset ovat sellaisinaan työnantajien käytettävissä työvuorosuunnittelussa. Kikyn takia paikallisia työaikasopimuksia ei ole siten välttämätöntä tehdä.
Paikallisia työaikasopimuksia voidaan tehdä entiseen malliin virka- ja työehtosopimusten sopimusmääräyksien rajoissa. Moniin virka- ja työehtosopimuksiin tuli myös uusia työaikapankkeja koskevia sopimusmääräyksiä.
Sopimuksia neuvoteltaessa on syytä muistaa, että pitkissä (useilla sopimusaloilla yli kuuden viikon tasoittumisjaksosta on sovittava paikallisella sopimuksella) tasoittumisjaksoissa pitää aina olla toimintaan liittyvä perustelu syy. JHL ei suosittele puhtaasti Kikyn ympärille rakennettua pitkää tasoittumisjaksoa tai työaikapankkia.

Vaikuttaako Kiky työaikakorvauksiin?

Ei, työaikakorvaukset maksetaan entiseen tapaan.
Työnantaja päättää työajan sijoittumisesta virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Jos työaika sijoittuu esimerkiksi lauantaille tai sunnuntaille, on siitä maksettava virka- ja työehtosopimuksen mukaiset työaikalisät.


Mitä tapahtuu sosiaali- tai eläke-eduille, jos Kiky-pidennykset toteutuvat?

Osittaisen hoitorahan maksaminen edellyttää, että työntekijän työaika on enintään 30 tuntia viikossa (ks. tarkemmin Kelan sivuilta: Osittainen hoitoraha). Osittaisella hoitovapaalla oleva työntekijä menettää Kelan maksaman osittaisen hoitorahan, mikäli suostuu työaikansa pidentämiseen siten, että viikkotyöaika nousee yli 30 tunnin.
Kiky-pidennykset eivät vaikuta eläke-etuihin (osa-aikaeläke), mikäli pidennyksillä ei ole vaikutusta ansiotasoon.
Työnhakijalla ei ole oikeutta soviteltuun työttömyysetuuteen, jos hänen työsopimuksen mukainen säännöllinen työaikansa tai jaksotyössä kuukausipalkan perusteena oleva keskimääräinen työaika ylittää 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta tasoittumisjakson aikana. Niillä työntekijöillä joiden työsopimuksessa on tarkasti määritelty tuntimäärä ja sopimusalan virka- ja työehtosopimuksen kokonaistyöaika on noussut, on mahdollisuus päästä sovitellun työttömyysedun piiriin jos Kikyn jälkeen työaika onkin 80% tai alle virka- ja työehtosopimuksen uuden täyden työajan.

Kehen otan yhteyttä, jos minulla on työnantajani kanssa erimielisyyttä työaikani pidentämisestä?

Erimielisyysasian kanssa edetään normaalin edunvalvontaketjun mukaisesti.Keskustele ensin asiasta lähimmän esimiehen kanssa. Tässä tilanteessa on hyvä esittää kirjallisesti, mistä olet eri mieltä. Jos keskustelun jälkeen asia ei ratkeaota yhteys omaan luottamusmieheen/pääluottamusmieheen. Luottamusmies on tarvittaessa yhteydessä aluetoimistoon. Aluetoimistoon voit ottaa myös suoraanyhteyttä, jos työpaikallasi ei ole JHL:n omaa luottamusmiestä.
Lähde: JHL #kiky